Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden YellowFlowAcademy

Artikel 1: Algemeen

YellowFlowAcademy, vertegenwoordigd door Nanda de Vries, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81219989. YellowFlowAcademy is te bereiken via: www.yellowflowacademy.nl | Verdilaan 18, 3603 CA Maarssen | T 0618399944 | hello@yellowflowacademy.nl | Bezoekadres: Utrechtseweg 10, Vleuten |  NL 57 INGB 0007 927 968|

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Deelnemer:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van training, coaching of aanverwante werkzaamheden.

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht.

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt.

Opdrachtnemer:
YellowFlowAcademy

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen of het uitvoeren van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 3: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
 2. De producten en diensten van YellowFlowAcademhy zijn BTW vrij
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer zijn verplichtingen na komt naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding of verschuiving van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding of verschuiving van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid

 1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, workshops en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij dit met uitdrukkelijke toestemming van en/of op initiatief van de Deelnemer gebeurt.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar gebruikte en ontwikkelde producten.
 2. Opdrachtgever en/of Deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Deelnemers.

 Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Deelnemer slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Deelnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 4. Opdrachtnemer die belast worden met het begeleiden van Deelnemers, zal geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Deelnemer beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Deelnemer dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Deelnemer enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 6. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 9: Wijziging

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Wijzigingen in opdrachten zijn slechts bindend indien deze wijzigingen door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
 3. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip voor voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties kan hebben, zal Opdrachtnemer hierover met Opdrachtgever in overleg treden.

Artikel 10: Vergoeding en kosten

 1. De vergoeding van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. De vergoeding is exclusief heffingen van overheidswege alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gemaakte kantoor- of materiaalkosten, voor zover deze het gebruikelijke overstijgen, afzonderlijk in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de aanbetaling aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen vergoeding aan te passen wegens wijziging van de CBS prijsindex wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 11: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag, ten name van YellowFlowAcademy, onder vermelding van het factuurnummer. De factuur is voldaan indien en zodra het verschuldigde bedrag door de YellowFlowAcademy is ontvangen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of dit inhoudelijk wordt betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of betaling van de factuur op te schorten.
 3. Na het verstrijken van gestelde termijn van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand.
 4. In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12: Incassokosten

 1. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
 2. Onder deze kosten zijn inbegrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 13: Annulering

 1. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
 2. Bij annulering door Opdrachtgever van workshops, advisering en aanverwante werkzaamheden gelden de volgende vergoedingen:
  a. Bij annulering op 7 of minder kalenderdagen voor de geplande startdatum bedraagt de vergoeding door Opdrachtgever 100% van de kosten voor de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom.
  b. Bij annulering op 8 of meer kalenderdagen (maar minder dan 15 kalenderdagen) voor de geplande startdatum bedraagt de vergoeding door Opdrachtgever 50% van de kosten voor de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom.
  c. Bij annulering op 15 of meer kalenderdagen (maar minder dan 31 kalenderdagen) voor de geplande startdatum bedraagt de vergoeding door Opdrachtgever 25% van de kosten voor de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom.
  d. Bij annulering op 31 of meer kalenderdagen voor de geplande startdatum wordt geen vergoeding in rekening gebracht.
 3. Bij annulering door Opdrachtgever of Deelnemer van coaching en andere individuele begeleidingstrajecten gelden de volgende vergoedingen:
  a. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit bedraagt de vergoeding door Opdrachtgever 100% van de kosten voor de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom.
  b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit bedraagt de vergoeding door Opdrachtgever 50% van de kosten voor de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom.
  c. Bij annulering meer dan 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit wordt geen vergoeding in rekening gebracht.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Artikel 14: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 15: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende, niet-voorziene oorzaken waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort.
 3. Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan Opdrachtnemer, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.
 4. De Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Opdrachtnemer voor reeds geleverde diensten en investeringen verschuldigde vergoedingen voldoen aan Opdrachtnemer.

Artikel 16: Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Deelnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechterlijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Onderstaande deel van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op de webshop van de YellowFlowAcademy.

17. Algemeen

17.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalings- en gebruiksvoorwaarden akkoord gaat.

17.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de YellowFlowAcademy erkend.

17.3 De YellowFlowAcademy garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

18. Zichttermijn / herroepingsrecht

18.1 Digitale producten: de YellowFlowAcademy verkoopt voornamelijk digitale lesmaterialen. Omdat het digitale producten betreft die direct na aanschaf te downloaden zijn, zijn alle aankopen in de YellowFlowAcademy webwinkel definitief, en is er geen herroepingsrecht. Digitale producten kunnen dus niet geretourneerd of geruild worden.

19. Gebruiksvoorwaarden

19.1 De aanschaf van een digitaal product van de YellowFlowAcademy geeft standaard gebruiksrecht voor één persoon/ individuele leerkracht of één klas binnen een school.

19.2 De digitale leermiddelen die de YellowFlowAcademy aan gebruikers ter beschikking stelt zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De auteursrechten op de digitale leermiddelen berusten bij de YellowFlowAcademy.

19.3 Zonder toestemming van de YellowFlowAcademy is het niet toegestaan de digitale leermiddelen openbaar te maken, door te verkopen of te verveelvoudigen al dan niet in bewerkte vorm. Aangeschafte aankopen en licenties zijn niet overdraagbaar.

19.4 Het is de koper of gebruiker van het lesmateriaal niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de digitale leermiddelen.

19.5 Het is de koper of gebruiker niet toegestaan individuele afbeeldingen of teksten te kopiëren uit de digitale leermiddelen.

20. Prijzen

20.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

20.2 De producten en diensten van de YellowFlowAcademy zijn vrijgesteld van BTW.

21. Gegevensbeheer

21.1 Indien u een bestelling plaatst bij de YellowFlowAcademy, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de YellowFlowAcademy. De YellowFlowAcademy houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties / AVG en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook het privacy beleid op de website.

21.2 De YellowFlowAcademy respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

22. Aanbiedingen

22.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

22.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt de YellowFlowAcademy zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

22.3 Mondelinge toezeggingen verbinden de YellowFlowAcademy slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

22.4 De YellowFlowAcademy kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

22.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

23. Afbeeldingen en specificaties

23.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en gegevens betreffende afmetingen en kleuren op de internetsite van de YellowFlowAcademy gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

24. Overmacht

24.1 De YellowFlowAcademy is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

24.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de YellowFlowAcademy alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

24.3 De YellowFlowAcademy behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de YellowFlowAcademy gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

24.4 Indien de YellowFlowAcademy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

25. Aansprakelijkheid

25.1 De YellowFlowAcademy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen van het product.

26. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

26.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

26.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de YellowFlowAcademy en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij de YellowFlowAcademy er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

Januari 2024